<? echo ("  w w w . s c h u i r i n k . n e t / ~ c a s p e r  "); ?>

<? casper.schuirink.info(); ?>
Headlines
News 4 (techs &) geeks
Technology news
Linux news
BSD news
Internet Technology News
Linux Central headlines
Linux software announcements
Linux tips'n'tricks
Mozilla related
Software Blast! headlines
Webdevelopment
Nu.nl